Cen�k zemn�ch a v�kopov�ch prac�

Rypadlonaklada� JCB 3CX: 700 K�/hod.

� Ceny jsou uvedeny bez DPH
� Ceny jsou smluvn�, v p��pad� del��ho pron�jmu se ceny prac� stanovuj� individu�ln� dohodou a to v z�visloti dle typu a n�ro�nosti zak�zky
� P�ejezd stroje se hrad� takt� v �asov� sazb�, po��t� se z m�sta s�dla firmy do m�sta ur�en� a zp�t